Ochrana osobných údajov

Úvod

V tejto sekcii sa dotknuté osoby môžu oboznámiť s podmienkami spracúvania osobných údajov spoločnosťou Štúdium bez hraníc s. r. o., Staromestská 3, 811 03 Bratislava – mestská časť Staré Mesto, IČO: 54 109 345 (ďalej len „prevádzkovateľ“ alebo „spoločnosť“). Dotknutou osobou sa rozumie každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva.

Prevádzkovateľ poskytuje služby v oblasti sprostredkovania štúdia v zahraničí, v oblasti predaja kurzov cudzích jazykov ako aj v oblasti letných jazykových pobytov (podrobnejšie informácie o poskytovaných službách je možné nájsť v ostatných sekciách webovej stránky). Pri poskytovaní služieb v uvedenom rozsahu nevyhnutne dochádza aj k spracúvaniu osobných údajov, a to za podmienok, ktoré sú ďalej popísané v tomto texte.

Prevádzkovateľ v prvom rade konštatuje, že kladie maximálny dôraz na bezpečnosť spracúvaných dát a ochranu súkromia dotknutých osôb. Všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi sa uskutočňujú v nevyhnutnom rozsahu a po nevyhnutnú dobu na dosiahnutie stanoveného účelu spracúvania.

Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje výlučne v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

V prípade akýchkoľvek otázok alebo dopytov súvisiacich s ochranou osobných údajov a ochrany súkromia môžete prevádzkovateľa kontaktovať nasledovne:

 • písomne, na adresu sídla spoločnosti: Staromestská 3, 811 03 Bratislava, mestská časť Staré Mesto,
 • e-mailom zaslaným na e-mailovú adresu: info@studiumbezhranic.sk,
 • telefonicky, na telefónnom čísle +421 908 272 659;

Informácie o právach dotknutých osôb

Pre prevádzkovateľa je veľmi dôležité oboznámiť dotknuté osoby s tým, že v súvislosti so spracúvaním osobných údajov prislúchajú dotknutej osobe viaceré práva, pričom platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov.

V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených vyššie v texte.

V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR spoločnosť poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude spoločnosť o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty.

Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. Ak spoločnosť neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, spoločnosť je oprávnená:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti.

V prípade ak má spoločnosť oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.

Jednotlivé práva Dotknutej osoby:

a) Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

b) Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

c) Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné:

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené.

e) Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

f) Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

g) Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.

Dôvody spracúvania osobných údajov

Poskytovanie služieb zo strany spoločnosti je primárne založené na zmluvnom a predzmluvnom vzťahu s dotknutou osobou. O predzmluvné vzťahy sa jedná najmä vtedy, keď s dotknutou osobou komunikujeme na základe jej dopytu. V prípade zmluvného vzťahu spracúvame osobné údaje v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na uzatvorenie, plnenie a vyúčtovanie zmluvného vzťahu.

V súvislosti so zabezpečovaním služieb poskytovaných našou spoločnosťou môže nastať situácia, že časť osobných údajov spracúvame na účely plnenia zmluvy uzatvorenej medzi nami a dotknutou osobou ako prevádzkovateľ (teda pre naše potreby a v našom mene) a časť osobných údajov získavame v mene inštitúcii, ktorých služby dotknutá osoba využije (napr. univerzity, školy, organizátori kurzov a pod.), pričom v takomto prípade sme v pozícii sprostredkovateľa (a osobné údaje spracúvame podľa pokynov danej inštitúcie). Odporúčame preto dotknutým osobám, aby sa oboznámili aj s informáciami o spracúvaní osobných údajov, ktoré sú poskytované uvedenými inštitúciami.

Pokiaľ pri konkrétnom účely spracúvania osobných údajov nie je uvedené inak platí, že prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. Prevádzkovateľ zároveň nerealizuje v súvislosti v vyššie uvedenými účelmi spracúvania osobných údajov automatizované rozhodovanie alebo profilovanie.

Podrobný popis účelov spracúvania osobných údajov:

 1. Spracúvanie osobných údajov za účelom registrácie účastníkov na podujatie (napr. veľtrh štúdia v zahraničí), evidencie účastníkov a plnenie súvisiacich služieb spojených s účasťou na podujatí.

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe predzmluvného vzťahu a následne uzatvorenia a plnenia zmluvy, ktorej jednou zo zmluvných strán je dotknutá osoba, a to podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR.

Osobné údaje budú uchovávané po dobu platnosti zmluvy a po dobu 10 rokov od uplynutia jej platnosti.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť na základe zákonnej povinnosti poskytnuté pri kontrolnej alebo dozornej činnosti, a to na základe osobitných predpisov.

Osobné údaje môžu byť ďalej poskytnuté spoločnostiam, ktoré boli poverené na spracúvanie osobných údajov v mene prevádzkovateľa, a to:

 • Cambridge Study s.r.o.,
 • Eventbrite Operations (IE) Limited, 97 South Mall Cork, T12 XV54, Írsko (spoločnosť poskytujúca platformu na registráciu na podujatie); niektoré osobné údaje môže táto spoločnosť získavať aj vo vlastnom mene ako prevádzkovateľ, preto odporúčame dotknutým osobám oboznámiť sa s vyhlásením o spracúvaní osobných údajov uvedenej spoločnosti, ktoré sú dostupné ich webovej stránke;

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy – bez poskytnutia osobných údajov nebude možné uzatvorenie zmluvy (a teda nebude možné registrovať sa na dané podujatie).

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedené účely má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia efektívnej komunikácie s účastníkmi, obchodnými partnermi a klientmi (kontaktné údaje zmluvných strán a obchodných partnerov, ktoré sú získané pri výkone činnosti prevádzkovateľa).

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii v nevyhnutnom rozsahu pri organizácii podujatia a súvisiacich činnostiach.  

Osobné údaje budú uchovávané po dobu 8 rokov.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť výnimočne poskytnuté spoločnosti Cambridge Study, s.r.o.

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely marketingových aktivít (t.j. na účely zasielania marketingových e-mailov, SMS príp. volaní, na základe ktorých bude prevádzkovateľ informovať dotknuté osoby o svojej aktuálnej ponuke služieb, propagačných kampaniach a súťažiach).

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe súhlasu dotknutej osoby, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať.

V prípade, že sa dotknutá osoba odvolá svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov na tento účel, budú osobné údaje dotknutej osoby bezodkladne odstránené.

Spracúvanie osobných údajov na tento účel sa uskutočňuje po dobu uvedenú v súhlase so spracúvaním osobných údajov, spravidla 8 rokov.

Poučenie: Poskytnutie osobných údajov na tento účel je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek a bez udania dôvodu odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov pred jeho odvolaním.  Odvolanie súhlasu je možné zaslaním e-mailovej správy na e-mailovú adresu info@studiumbezhranic.sk, príp. poštou na adresu sídla prevádzkovateľa.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu, právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 1. Spracúvanie osobných údajov na účely prezentácie a propagácie aktivít prevádzkovateľa, čo zahŕňa vyhotovovanie fotografií a videí z jednotlivých podujatí a ich následne zverejňovanie na webovej stránke prevádzkovateľa a jeho sociálnych sieťach.

Spracúvanie osobných údajov na vyššie uvedený účel sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR, pričom oprávnený záujem spočíva v propagácii činnosti prevádzkovateľa a zvyšovaní efektívnosti podnikateľskej činnosti ako aj zvyšovaní povedomia o realizovaných aktivitách.  

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania oprávneného záujmu prevádzkovateľa, spravidla po dobu  5 rokov.

Osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté spoločnosti Cambridge Study, s.r.o. ako sprostredkovateľovi. Vyhotovovanie fotografií a videí bude zabezpečovať subjekt, ktorý pre prevádzkovateľa poskytuje služby v oblasti marketingu.

Poučenie: Spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).